Verkoopsvoorwaarden

Prijs

Onze prijzen zijn zonder verbintenis en kunnen zonder verwittiging gewijzigd worden. Omwille van de verbeteringen en vervolmakingen die onze producten regelmatig ondergaan behouden wij ons het recht voor de vermeldingen en gegevens in onze catalogi en tarieven zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onze goederen worden gefactureerd af magazijn, port, taksen en kosten niet inbegrepen.

Leveringstermijnen

De leveringstermijnen gelden slechts als richtlijn en verplichten ons niet.

Klachten

Klachten moeten schriftelijk ingediend worden binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen. Terugzendingen worden slechts aanvaard indien wij ons hiermee voorafgaandelijk akkoord verklaard hebben.

Betaling

Onze leveringen en prestaties dienen, evenals alle hieraan verbonden taksen, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende bepaling, op de zetel van onze maatschappij betaald te worden, contant, netto en zonder korting. Op elke achterstallige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het bedrag van de factuur, met minimum van €25, alsmede intresten gelijk aan het basistarief van de Europese Centrale bank verhoogd met 7 punten naar boven tot het halve of het hele procent afgerond. Dit verhogingsbeding, tussen partijen overeengekomen volgens art. 1152 en 1226 van het Burgerlijk Wetboek, doet geen afbreuk aan de eventuele toepassing van art. 1244 van hetzelfde Wetboek.

Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek en volgens uitdrukkelijke overeenkomst tussen partijen, zal de eigendom van de verkochte goederen slechts na integrale betaling van de prijs aan de koper worden overgedragen.

Betwistingen

Alle betwistingen tussen partijen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van onze zetel.